Pravidla oddílu

Pravidla oddílu

1. Činností oddílu Skipping Buddies je sportovní výchova dětí v oblasti rope skippingu / jump rope s důrazem na zlepšování výkonnosti a účasti na soutěžích. Předpokladem je zájem dětí o pravidelné cvičení, účast na soutěžích a dalších aktivitách oddílu včetně perfektní docházky.

2. Děti jsou přijaty do oddílu odevzdáním vyplněné přihlášky, souhlasem s těmito pravidly a úhradou členských příspěvků. Členství opravňuje přihlášené dítě k účasti na činnosti oddílu dle tréninkového programu. Rodiče mají právo na informace o sportovní výkonnosti jejich dětí. Z členství nevyplývají žádná hlasovací práva týkající se činnosti oddílu.

3. Členství se ukončí, pakliže nedojde k úhradě příspěvků na další období, nebo na základě rozhodnutí vedení oddílu v případě hrubého či opakovaného porušení pravidel oddílu.

4. O zařazení dětí do příslušného tréninkového a výkonnostního programu rozhoduje hlavní trenérka.

5. Rodiče (či zákonný zástupce) se zavazují respektovat úlohu trenérů a nezasahovat do jejich kompetencí při tréninku a soutěžích. 

6. Nezbytným předpokladem je aktivní podpora ze strany rodičů, zejména při účasti na soutěžích. 

7. Současné trénování členů oddílu Skipping Buddies u jiných oddílů či trenérů rope skippingu / jump rope je možné pouze se souhlasem vedení oddílu. Přechod do jiného rope skipping / jump rope oddílu, i po skončení členství u Skipping Buddies, je možný pouze s písemným souhlasem vedení oddílu.

8. K podávání závazných informací ohledně osobní sportovní výkonnosti dětí je oprávněna pouze hlavní trenérka. Jakékoliv informace od jiných členů oddílu nejsou považovány za relevantní.

9. Komunikace mezi oddílem a rodiči (zákonnými zástupci):

a) Veškeré informace o dění v oddíle, trénincích, soutěžích a veškerých změnách jsou zveřejňovány na webových stránkách oddílu www.skippingbuddies.cz a zasláním hromadného e-mailu.

b) Důležitá upozornění nebo informace týkající se pouze konkrétních sportovců jsou zasílána na uvedené e-mailové adresy.

c) Dotazy na sportovní výkonnost sportovců je třeba směřovat na hlavní trenérku, nejlépe e-mailem, nebo si s ní domluvit čas konzultace.

d) Během tréninku není dovoleno se na trenéry obracet s dotazy. K zodpovězení otázek a komunikaci s rodiči je před zahájením tréninku a po jeho ukončení zpravidla k dispozici hlavní trenérka oddílu. 

10. Děti budou na trénink chodit v předepsaném ustrojení, učesané, s neslazeným pitím. V tělocvičně je zakázáno jíst. Mobilní telefony jsou během tréninku zakázány.

11. Děti i rodiče (zákonný zástupci) jsou povinni dodržovat provozní a organizační řád T. J. Sokol - Libeň (https://www.sokol-liben.cz/provoz/) nebo sportovního zařízení, kde probíhá trénink, workshop či soutěž, zejména používat pouze určené šatny a nevstupovat do tělocvičny (haly) ve venkovní obuvi. V šatně nesmějí zůstávat cenné věci. Za ztráty či poškození osobních věcí neručíme.

12. Rodiče (zákonný zástupci) zodpovídají za případné škody, které dítě způsobí v době trvání tréninku, soustředění, soutěže či jiných společných akcí. V případě finančních nákladů na odstranění škody se rodiče zavazují náklady uhradit nebo zajistit opravení poškozeného majetku.

13. Děti se do šatny dostaví včas tak, aby nejdéle 5 minut před zahájením tréninku byla převlečená a připravená v tělocvičně. Po ukončení tréninku odcházejí děti do šatny. V tu dobu již na ně budou čekat rodiče (či zástupci) na jejich vyzvednutí. Za děti do doby zahájení tréninku a po jeho ukončení zodpovídají plně rodiče (zákonní zástupci).

14. Chod oddílu je založen na dobrovolné práci trenérů a solidární pomoci a spolupráci rodičů.

a) Účast rodičů (či zákonných zástupců) na soutěžích, případná domluva s ostatními členy na společné dopravě apod.

b) Od rodičů (zákonných zástupců) se očekává, že se postupně zapojí do rolí rozhodčích na soutěžích.

15. Veškeré změny kontaktních údajů či zdravotního stavu (a jiná zvláštní péče) je třeba neodkladně hlásit.

16. Od členů oddílu se očekává kromě účasti na soutěžích rovněž účast na exhibicích pro veřejnost nebo sponzory a účast na soustředěních. Podrobnosti k veškerým akcím budou včas zveřejněny na webu a rodiče (zákonný zástupci) o nich budou informováni.

17. Výše členských příspěvků a rozpis tréninků je vyhlašován vždy na příslušné pololetí.

18. Rodiče (či zákonný zástupci) se zavazují uhradit předepsané členské příspěvky a další náklady spojené se sportovní činností, jako je účast na soutěžích, soustředění a dalších aktivitách oddílu.

19. Rodiče (či zákonný zástupci) se zavazují včas plnit další povinnosti vyplývající z jejich součinnosti, jako jsou včasné zdravotní prohlídky, povinné jedenkrát ročně, hlášení absencí apod. Každou nepřítomnost je třeba včas omluvit.


Členské příspěvky:

1. Za každého člena se platí stanovený členský příspěvek dle zařazení do tréninkového programu vždy na školní pololetí. Příspěvky jsou splatné vždy k poslednímu tréninku prvního měsíce daného pololetí (pro stávající členy), nebo do 2 týdnů od nástupu nového dítěte do oddílu.

2. Výše členských příspěvků jsou uvedeny v členské sekci webu a na přihláškách do oddílu, vždy na příslušné pololetí.

3. Veškeré náklady související s dalšími aktivitami oddílu (soutěže, workshopy, apod.) plně hradí rodiče (zákonný zástupci) členů (startovné, doprava, ubytování a stravování).

4. Úhradu členských příspěvků provádějte bezhotovostně na účet oddílu u Československá obchodní banka číslo 327660182/0300 variabilní symbol: datum narození a do poznámky jméno dítěte.


Odesláním elektronické přihlášky:

1) Rodič (či zákonný zástupce) souhlasí s tím, že po celou dobu docházky dítěte do Skipping Buddies mohou trenéři pořizovat a používat jeho fotografie, video i audio k prezentaci týmu ať už v podobě hmotné či nehmotné (digitalizované) pro veškeré propagační materiály, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, sociální sítě).

2) Uděluji výslovný souhlas trenérům Gabriele Panochové, Michalovi Trojanovi a Janu Dostálovi, aby zpracovávali osobní údaje mého dítěte či moje, a to včetně:

a) zpracování telefonního čísla a emailové adresy mne jako zákonného zástupce dítěte, a to pro účely vedení evidence kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem oddílu.

b) zpracování poskytnutých osobních údajů, včetně rodného čísla dítěte, v rozsahu nutném pro činnost oddílu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Osobní údaje budou dále po dobu trvání existence oddílu archivovány výhradně pro účely archivace, historického a vědeckého výzkumu.

3. Beru na vědomí, že děti jsou registrované zároveň i u národního svazu Czech Jump Rope, který je členem ERSO (European Rope Skipping organization) a IJRU (International Jump Rope Union). Členské příspěvky do všech výše uvedených organizací jsou součástí členských příspěvků Skipping Buddies.

4) Souhlasím se zpracováním a zveřejňováním sportovních výsledků a startovních listin.


Kontakty:

Gabriela Panochová - hlavní trenérka týmu

e-mail: skippingbuddies@gmail.com

telefon: 728 425 742


Michal Trojan: 723 719 314

Jan Dostál: 721 146 039